Betingelser for deltagelse

Læs disse oplysninger grundigt, inden du registrerer dig på dæk-tester.firestone.dk.

1. Ansvarlig for Firestone dæktesten WINTERHAWK 4 er Bridgestone Europe NV/SA, Niederlassung Deutschland, Justus-von-Liebig-Straße 1, 61352 Bad Homburg v. d. H. (efterfølgende »Bridgestone«).

2. Bridgestone giver brugerne mulighed for på websiden dæk-tester.firestone.dk at ansøge om at deltage i en fireugers dæktest af Firestone WINTERHAWK 4.

Blandt alle fuldstændige ansøgninger om deltagelse i dæktesten vælger Bridgestone 3 deltagere, der derefter gratis modtager et WINTERHAWK 4- dæksæt fra Firestone. Dette monteres på det værksted, testeren har valgt, og dækkene testes i en fireugers testfase efter eget skøn.

3. Deltagerne udarbejder under de fire testuger tre udførlige testrapporter med tekst og billeder, de selv udfærdiger, for at dele deres erfaringer med Firestone WINTERHAWK 4. Med det udarbejdede fotomateriale stiller testerne ud over de klassiske dækbilleder også »emotionelle fotos« til rådighed. Sidstnævnte implicerer, at dækkene iscenesættes på en kreativ måde.

Efter yderligere fire uger bedømmer deltagerne dækkene i et spørgeskema og i en konklusion, de selv skriver. Produkttesten og bedømmelsen kræver ca. en times arbejde om ugen. Det billed- og tekstmateriale, som deltagerne udarbejder, samt spørgeskemaerne og konklusionen anvendes af Bridgestone, bl.a. i online- og print-medier samt på gængse sociale medier.

4. Ansøgninger til den aktuelle dæktest af Firestone WINTERHAWK 4 modtages frem til 30. september 2020, kl. 23:59, og kommer i betragtning. De udvalgte dæktestere får besked inden for fem hverdage via e-mail. De underrettede deltagere skal melde tilbage inden for tre hverdage med henblik på den videre afvikling. Ellers udvælges andre deltagere i stedet. Hver deltager må kun sende én ansøgning. Deltagelse kræver, at følgende data oplyses: Fornavn, efternavn, by og e-mailadresse.

Deltagerne skal være bosat i Tyskland, Østrig, Schweiz eller Danmark, være mindst 18 år gamle og indehavere af et gyldigt kørekort til de køretøjer, de kører i og som Firestone WINTERHAWK 4 testes på.

5. Bridgestone stiller et dæksæt med Firestone WINTERHAWK 4 gratis til rådighed for de udvalgte deltagere. Disse fås i målene 14 til 20 tommer til testen. Dæksættet leveres til det værksted, testeren har angivet, hvor dækkene monteres professionelt. Bridgestone afholder udgifterne til monteringen. Efter dæktesten kan testerne beholde de testede dæk. Der kan ikke gøres krav om, at Bridgestone får genmonteret testerens tidligere dæk.

De kørselsomkostninger, der er forbundet med testen af dækkene, dækkes af deltageren. Deltagerne kan ikke af Bridgestone kræve refusion af udgifter, der opstår ved gennemførelsen af dæktesten.

Deltagerne forpligter sig til at yde følgende som led i dæktesten:

• Udarbejdelse af mindst tre testrapporter (en rapport per testuge) med mindst ét foto af dækket.
• Besvarelse af et spørgeskema og udarbejdelse af en konklusion inklusive billedmateriale ved afslutningen af testfasen.
Deltagerne forpligter sig desuden til ikke på nogen måde at manipulere de dæk, der stilles til deres rådighed.

Deltagerne skal i øvrigt agere på en sådan måde, at de ikke skader Bridgestones/Firestones image. De må ikke fremsætte politiske, kønsdiskriminerende eller racistiske ytringer i forbindelse med dæktesten. Bridgestone forbeholder sig ret til at udelukke deltagere, der anvender forkerte registreringsoplysninger eller misligholder forpligtelserne i disse betingelser for deltagelse.

6. Samtykke: Deltagerne accepterer, at deres navne offentliggøres, og at visuelt indhold, hvor de optræder i forbindelse med testen, må mangfoldiggøres og distribueres af Bridgestone tids- og stedmæssigt ubegrænset.

7. Deltagerne giver Bridgestone retten til i forbindelse med dæktesten at benytte de indsendte testrapporter og billeder tids- og stedmæssigt ubegrænset, herunder især at mangfoldiggøre, offentliggøre og distribuere dem til PR-formål, især i online- og print-medier samt på gængse sociale medier. Deltageren garanterer, at ingen tredjepart, der er gengivet på billeder eller i audiovisuelt indhold, ikke ønsker at blive offentliggjort på denne måde. Testernes personoplysninger behandles fortroligt i den forbindelse.

8. Efter testfasen og efter deltagerne har udarbejdet testrapporterne, overdrager Bridgestone de testdæk, der er stillet til rådighed i testen, til deltagerne. Deltageren har ingen videregående krav på modydelser fra Bridgestone for gennemførelsen af testen og/eller udarbejdelsen af testrapporter med tekst- og billedmateriale.

9. Databeskyttelse: Alle personoplysninger om de registrerede brugere behandles fortroligt og benyttes kun til det formål at vælge deltagere til dæktesten og gennemførelse af dæktesten samt offentliggørelse af testrapporten og tekst- og billedmaterialet. Dataene videregives ikke af Bridgestone til tredjepart. Det står registrerede brugere frit for når som helst at forlange deres personoplysninger slettet, ved at de meddeler dette via e-mailadressen info@firestone-reifentest.eu. I øvrigt gælder databeskyttelsesretningslinjerne fra Bridgestone, der kan ses på http://www.legal.bridgestone-kundendialog.eu/datenschutz/DE_Privacy_Policy_web.pdf.

10. Materiale, der hentes fra dæk-tester.firestone.dk eller fra en anden adresse, som Bridgestone ejer eller har licensrettigheder til, må på ingen måde kopieres, reproduceres, genoffentliggøres, downloades, sendes per post, overdrages eller fordeles, med undtagelse af download af en enkelt kopi af materialet til en enkelt computer til udelukkende personlig hjemmebrug hos dig, såfremt ophavsretten og andre rettigheder ikke krænkes og ophavsretsangivelserne ikke påvirkes derved. Ændringer af materialet eller brugen af materialet til andre formål udgør en overtrædelse af ophavsretten og andre rettigheder. Alle mærker og tjenesteydelser samt handelsnavne tilhører Bridgestone eller virksomheder, der er forbundet med Bridgestone.

11. Bridgestone er ikke ansvarlig for indirekte og direkte skader, der opstår som følge af brugen eller manglende mulighed for brug af det materiale, der findes på disse websider.

Hvis der på vores websider findes klikbare internetadresser på andre firmaer, såkaldte links, har vi kontrolleret disses indhold med henblik på deres lovmæssighed ved indsættelsen af linket. Indholdet på disse eksterne websider redigeres dog af eksterne firmaer. Derfor kan Bridgestone ikke garantere for, at indholdet af disse sider altid er i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser. Ansvaret for indhold derudover og særligt skader, der opstår ved brugen eller ikke-brugen af informationer, der er stillet til rådighed på denne måde, påhviler udelukkende udbyderen af disse sider, ikke den der blot henviser til den pågældende offentliggørelse via links. Denne begrænsning gælder på samme måde også for eksterne indlæg i eventuelle gæstebøger, diskussionsfora og mailinglister og lignende oprettet af Bridgestone.

12. Bridgestones ansvar for skader på grund af pligtforsømmelser er givet af de lovmæssige bestemmelser, såfremt der er tale om personskade eller dødsfald, som Bridgestone har forårsaget ansvarspådragende, eller hvis skaden falder under den tyske produktansvarslov ProdHaftG eller skyldes forsætlighed eller grov uagtsomhed.

Bridgestone hæfter også for skader, der forårsages af simpel uagtsomhed, såfremt denne uagtsomhed angår krænkelsen af de aftaleforpligtelser, hvis overholdelse er af særlig betydning for indfrielsen af aftaleformålet (afgørende forpligtelser). I dette tilfælde hæfter Bridgestone kun for så vidt, som skaderne på typisk vis er forbundet med aftalen og er forudsigelige. Ved simple uagtsomme forsømmelser af pligter, der ikke er væsentlige for aftalen, hæfter Bridgestone i øvrigt ikke.

13. Hvis en bestemmelse i disse betingelser for deltagelse skulle være eller blive helt eller delvist ugyldig, påvirkes gyldigheden af disse betingelser for deltagelse ikke i øvrigt. I stedet for den ugyldige bestemmelse gælder den lovmæssigt legale bestemmelse, der ligger nærmest den ugyldige bestemmelse i sin mening og sit formål. Tilsvarende gælder for det tilfælde, at der foreligger et retligt tomrum i disse betingelser for deltagelse.

14. Betingelserne for deltagelse og gennemførelsen af dæktesten er underlagt tysk ret.